Karachi Malir 2014 | 2013
Overall
Total Tax Paid 1,078,095,548
Total Tax Returns Filed 7,591
Total Tax Payers 1,375
Total Tax Returns Filed Zero 6,216
Avg Tax Paid 784,069
Rank Tax Paid 13
Rank Tax Returns Filed 23
Rank Tax Payers 43
Rank Tax Returns Filed Zero 20
Top Ranked Tax Payers
1
Mohammad Akber Khan
48,246,695 (11,357,096)
638
325%
2
Waqar Ahmed
21,692,284 (2,216,289)
6088
879%
3
Muneeb Ur Rehman
14,238,681 (4,734,010)
1694
201%
4
Shoaib Muhammad
11,097,957 (747,144)
20833
1,385%
5
Shaikh Jee Muhammad Saleem
10,769,556 (8,473,691)
11
27%
6
Rizwan Rasheed
8,441,078 (7,543,762)
-275
12%
Male
Total Tax Paid 998,270,629
Total Tax Returns Filed 6,960
Total Tax Payers 5,777
Total Tax Returns Filed Zero 1,183
Avg Tax Paid 172,801
Rank Tax Paid 13
Rank Tax Returns Filed 23
Rank Tax Payers 20
Rank Tax Returns Filed Zero 46
Top Ranked Tax Payers (Male)
1
Mohammad Akber Khan
48,246,695 (11,357,096)
638
325%
2
Waqar Ahmed
21,692,284 (2,216,289)
6088
879%
3
Muneeb Ur Rehman
14,238,681 (4,734,010)
1694
201%
4
Shoaib Muhammad
11,097,957 (747,144)
20833
1,385%
5
Shaikh Jee Muhammad Saleem
10,769,556 (8,473,691)
11
27%
6
Rizwan Rasheed
8,441,078 (7,543,762)
-275
12%
Female
Total Tax Paid 79,824,919
Total Tax Returns Filed 631
Total Tax Payers 439
Total Tax Returns Filed Zero 192
Avg Tax Paid 181,834
Rank Tax Paid 12
Rank Tax Returns Filed 23
Rank Tax Payers 22
Rank Tax Returns Filed Zero 26
Top Ranked Tax Payers (Female)
1
Sabina
8,205,358 (0)
-
100%
2
Amna Kousar
7,600,075 (9,760,154)
-892
-22%
3
Shakila Saleem Shaikhjee
4,895,530 (3,266,430)
708
50%
4
Uzma Fahim
4,674,662 (5,068,414)
-1223
-8%
5
Mrs Farah Naz Nadeem
4,176,132 (1,844,050)
4073
126%
6
Rahat Amir Khan
3,926,775 (2,654,319)
853
48%