Khushab 2014 | 2013
Overall
Total Tax Paid 103,564,797
Total Tax Returns Filed 3,104
Total Tax Payers 1,200
Total Tax Returns Filed Zero 1,904
Avg Tax Paid 86,304
Rank Tax Paid 63
Rank Tax Returns Filed 44
Rank Tax Payers 49
Rank Tax Returns Filed Zero 43
Top Ranked Tax Payers
1
Azam Khan
4,365,210 (-)
-
-
2
Malik Amir Haider
4,304,279 (2,319,156)
2255
86%
3
Bahadar Khan
3,795,136 (-)
-
-
4
Malik Safdar Hayat
3,356,003 (-)
-
-
5
Ghulam Sarwar Khan
2,705,993 (-)
-
-
6
Maqsood Khan
2,287,438 (-)
-
-
Male
Total Tax Paid 99,908,226
Total Tax Returns Filed 2,918
Total Tax Payers 1,789
Total Tax Returns Filed Zero 1,129
Avg Tax Paid 55,846
Rank Tax Paid 64
Rank Tax Returns Filed 44
Rank Tax Payers 42
Rank Tax Returns Filed Zero 49
Top Ranked Tax Payers (Male)
1
Azam Khan
4,365,210 (-)
-
-
2
Malik Amir Haider
4,304,279 (2,319,156)
2255
86%
3
Bahadar Khan
3,795,136 (-)
-
-
4
Malik Safdar Hayat
3,356,003 (-)
-
-
5
Ghulam Sarwar Khan
2,705,993 (-)
-
-
6
Maqsood Khan
2,287,438 (-)
-
-
Female
Total Tax Paid 3,656,571
Total Tax Returns Filed 186
Total Tax Payers 115
Total Tax Returns Filed Zero 71
Avg Tax Paid 31,796
Rank Tax Paid 58
Rank Tax Returns Filed 48
Rank Tax Payers 49
Rank Tax Returns Filed Zero 44
Top Ranked Tax Payers (Female)
1
Robina Shaheen
1,207,186 (973,867)
-165
24%
2
Mrs.zahara Bibi
178,607 (-)
-
-
3
Dr Mahmooda Khanum
160,642 (163,405)
-14869
-2%
4
Dr Ghazala Faizi
123,871 (4,864)
216198
2,447%
5
Musarat Shehnaz Farooq
109,221 (-)
-
-
6
Zahida Batool
108,153 (-)
-
-